Hírlevél

Hírlevél
Iratkozzon fel hírlevelünkre, és egy Farsangtól Pünkösdig - Népi játszóházi foglalkozások az óvodában című e-bookot kap ajándékba!

Név / E-mail címProgramajánló

Változások a nevelési-oktatási intézmények működésében
2009.01.28.  |  Írta: óvónők.hu  |  Rovat: Jogi 1x1 óvónőknek
A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM-rendeletet módosító 32/2008. (XI. 24.) OKM-rendelet több fontos újdonságot, illetve részletszabályt vezetett be. Például felül kell vizsgálni a szervezeti és működési szabályzatot!


Az óvoda szervezeti és működési szabályzatában új elemként meg kell határozni a szakmai munkaközösségek
• együttműködését,
• kapcsolattartásának rendjét,
• részvételét a pedagógusok munkájának segítésében.


Az óvodáknak 2009. augusztus 31-éig kell felülvizsgálniuk szervezeti és működési szabályzatukat.


Fokozottabb együttműködés a gyermek veszélyeztetettsége esetén

Ha az óvoda a gyermeket veszélyeztető okokat pedagógiai eszközökkel nem tudja megszüntetni, vagy a gyermekközösség védelme érdekében indokolt, segítséget kérhet
• a gyermekjóléti szolgálattól, illetve
• az oktatásügyi közvetítői szolgálattól vagy
• más, az ifjúságvédelmi, családjogi területen működő szolgálattól.


Ha további intézkedésre van szükség, a nevelési-oktatási intézmény megkeresésére a gyermekjóléti szolgálat javaslatot tesz arra, hogy az óvoda a gyermekvédelmi rendszer keretei között milyen intézkedést tegyen.


A működés nyilvánosságának erősítése: különös közzétételi lista


Az óvodák – tevékenységükhöz kapcsolódóan – a rendeletben meghatározott adatokat (különös közzétételi lista) kötelesek a jövőben közzétenni.


Közzététel a meghatározott adatoknak internetes honlapon, digitális formában, bárki számára, személyazonosításra alkalmatlan formában, korlátozástól mentesen, kinyomtatható és részleteiben is kimásolható módon, a betekintés, a letöltés, a nyomtatás, a kimásolás és a hálózati adatátvitel szempontjából is díjmentesen történő hozzáférhetővé tétele. Ha a nevelési-oktatási intézmény nem rendelkezik internetes honlappal, az adatokat a helyben szokásos módon is közzéteszi. A különös közzétételi listát szükség szerint, de legalább nevelési évenként felül kell vizsgálni.


Az óvodáztatási támogatáshoz kapcsolódó részletszabályok


Ha a gyermek szülője óvodáztatási támogatásra jogosult,
• a gyermeknek egy óvodai nyitvatartási napon legalább hat órát az óvodában kell tartózkodnia,
• az óvoda vezetője az első igazolatlan nap után írásban tájékoztatja a szülőt a mulasztás következményeiről, a kifizetés esedékességét megelőzően – a jegyző által meghatározott időpontban – tájékoztatja a jegyzőt azoknak a napoknak a számáról, amelyről a gyermek igazoltan és igazolatlanul az óvodából mulasztott. Feltéve, hogy a január–június, illetve a július–december időszakokban a mulasztott napok száma együttesen meghaladja az óvodai nevelési napok huszonöt százalékát, illetve arról, hogy a mulasztott napok száma nem érte el a fenti mértéket.

A 20. § (2) bekezdés a) pontja alapján történő igazolt mulasztásból tíz napot a július–augusztus hónapokra eső mulasztásból a huszonöt százalék megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni,
Az óvodavezető értesíti a jegyzőt, ha a gyermek óvodai elhelyezése megszűnik.

A gyermek folyamatos nyomon követése

Az óvoda az óvodás gyermekek fejlődését folyamatosan nyomon követi, indokolt esetben kezdeményezi a szülőnél a szakszolgálat igénybevételét.

Az óvoda a gyermek értelmi, beszéd-, hallás-, látás-, mozgásfejlődésének eredményét – szükség szerint, de legalább félévenként – rögzíti.
Rögzíteni kell a gyermek fejlődését szolgáló
• intézkedéseket,
• megállapításokat,
• javaslatokat.

A szülő kérésére az óvoda tájékoztatót készít a gyermek óvodai fejlődéséről, és javaslatot tesz a gyermek további fejlődéséhez szükséges intézkedésekre (a továbbiakban: fejlesztési javaslat). A fejlesztési javaslat elkészítését a szülő az iskolába lépést megelőző három, illetve az iskola megkezdését követő hat hónapon belül kérheti. A fejlesztési javaslatot az óvoda átadja a szülő részére. Ezt a szabályt először a 2009/2010-es nevelési évben kell alkalmazni.

Minőségirányítási program: a nevelőtestület döntési jogkörei

A nevelőtestület az intézményi minőségirányítási program következő rendelkezéseiről hoz döntést:
• az intézményben vezetői feladatokat ellátók és a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelésének szempontjai, valamint az értékelés rendje,
• a teljes körű intézményi önértékelés periódusa, módszerei.

Az intézményi minőségirányítási programot a nevelőtestület által történő elfogadását követően terjesztheti a közoktatási intézmény vezetője az alkalmazotti értekezlet elé.

A nem állami, nem önkormányzati fenntartású óvoda alapításának határideje

A jövőben a fenntartó legkésőbb a nevelési-oktatási intézmény tervezett indítása évének május utolsó munkanapjáig nyújthatja be a jegyzőhöz, főjegyzőhöz az intézmény működésének megkezdéséhez szükséges engedély iránti kérelmet.

Máshol is tornázhatnak a gyerekek
Ha a nevelési-oktatási intézmény több feladatellátási helyen működik, a kötelező eszköz- és felszerelési jegyzékben meghatározottakat nem kell minden feladatellátási helyen teljesíteni, feltéve, hogy azok a tanulók, akiknek a feladatellátási helyén az adott helyiség, eszköz, felszerelés nem áll rendelkezésre, aránytalan teher és többletköltség nélkül, továbbá az egyenlő bánásmód követelményének sérelme nélkül igénybe tudják venni azokat a másik feladatellátási helyen.

A tornateremre vonatkozó előírások megtartása nem kötelező, ha a gyermekek számára aránytalan teher és többletköltség nélkül más nevelési-oktatási intézménnyel, illetve sportolásra alkalmas létesítmény üzemeltetőjével kötött megállapodás alapján biztosítható e helyiség használata.

Az aulára vonatkozó előírások megtartása nem kötelező abban az esetben, ha a nevelési-oktatási intézményben vagy a közelségében található közösségi térben megoldhatók azok a funkciók, amelyekre az aula szolgál.

Az orvosi szobára vonatkozó előírások megtartása nem kötelező abban az esetben, ha – az iskola-egészségügyi szolgálat nyilatkozata szerint – a gyermekek ellátása a nevelési-oktatási intézmény közelségében található egészségügyi intézményben megoldható.

A kötelező (minimális) eszköz- és felszerelési jegyzékben meghatározott eszközök és felszerelések helyettesíthetők az adott eszköz, felszerelés funkcióját kiváltó, korszerű eszközzel, felszereléssel.

A kötelező (minimális) eszköz- és felszerelési jegyzékben meghatározott helyiségekre előírt követelmények teljesülnek, ha az épület megfelel az MSZ 24203. „Oktatási intézmények tervezési előírásai” című szabványsorozat megfelelő részének.

Ezek az előírások azon nevelési-oktatási intézmények tekintetében alkalmazhatóak, amelyek épülete(i) 2002. június 1-jét megelőzően készült(ek) el, és a helyiségek kialakítására 2008. szeptember 1-jéig nem került sor.


A rendelet a különös közzétételi listára vonatkozó 10. számú melléklettel egészült ki.
E szerint az óvodáknak nyilvánosságra kell hozniuk

• az óvodapedagógusok számát, iskolai végzettségét, szakképzettségét,
• a dajkák számát, szakképzettségét,
• az óvodai nevelési év rendjét,
• az óvodai csoportok számát, illetve
• az egyes csoportokban a gyermekek létszámát.


DR. Farkas Ildikó


Forrás: Óvodai Jogfutár, 2008. januári szám (RAABE Kiadó)

 

Óvónők.hu képeslap

1999.11.30.  |  Írta: www.óvónők.hu  |  Rovat:

Küldjön virtuális képeslapot!

 

ovonok.jpg

Lepje meg barátait, kollégáit!

A közelgő ünnepek, névnapok, vagy születésnapok alkalmából küldjön online képeslapot szeretteinek, barátainak, kollégáinak!

No, és böngésszen bátran a naponta frissülő cikkek között.

Tovább a képeslapküldésre >

Hirdetés

spacer